Het project Lobberdense Waard wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning en is gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal, ter hoogte van het splitsingspunt met de Waal nabij Pannerden, gemeente Rijnwaarden.

In de uiterwaard zal zand en grind worden gewonnen en per schip afgevoerd. Daarnaast krijgt het hele gebied een natuurfunctie met de uitbreiding van bestaande natuur in de vorm van ontwikkeling van nieuwe riviergebonden natuur. Door de ingrepen ontstaat meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen), fietsen, vissen en zwemmen.

Samenwerking Lobberdense Waard

In 2003 zijn delfstoffenwinners (CIV BV) uitgenodigd door Rijkswaterstaat om het project Lobberdense Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken als privaat project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit, mede op verzoek van gemeente Rijnwaarden, geresulteerd in een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV en Centrale Industriezand Voorziening BV genaamd "Samenwerking Lobberdense Waard" (SLW). Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal, in combinatie met allerlei vormen van gebiedsontwikkeling.

Project Lobberdense Waard

Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden bij Pannerden en heeft een totale oppervlakte van 222 hectare. De uiterwaard wordt rondom afgebakend door dijken en kaden. Deze waterwerken vormen het landschappelijke kader van het landschap, ieder met een eigen karakter en betekenis in de regulering van de rivier.

Meer over het project

Plan Lobberdense Waard

Het plan kenmerkt zich door behoud en versterking van de ruimtelijke structuren en kwaliteiten. De landschappelijke structuur van dammen, kaden, dijken en kribben vormt de ruggengraat van het gebied met ieder een eigen betekenis in de regulering van het water. Deze structuren worden voor een groot deel toegankelijk voor recreatief verkeer.

Kenmerken van het plan