Ontheffing Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet vergunning

Gepubliceerd op: .

Onlangs is door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing verleend in het kader van de Flora- en Faunawet. In de ontheffing wordt toestemming verleend om het inrichtingsplan uit te voeren onder de voorwaarden dat vooruitlopend op de werkzaamheden enkele voorzieningen worden aangelegd of maatregelen worden getroffen voor bevers, rugstreeppadden, bittervoorns en vleermuizen. Daarnaast is een vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Beide documenten zijn te vinden onder "downloads". Daarnaast wordt sowieso gewerkt volgens een ecologisch werkplan, zodat zorgvuldig wordt omgesprongen met huidige natuurwaarden en beschermde soorten.