Project Lobberdense Waard

Gebied

Het plangebied is gelegen in de uiterwaarden bij Pannerden en heeft een totale oppervlakte van 222 hectare. De uiterwaard wordt rondom afgebakend door dijken en kaden. Deze waterwerken vormen het landschappelijke kader van het landschap, ieder met een eigen karakter en betekenis in de regulering van de rivier. Dwars door het gebied loopt de Lobberdense weg. Deze ontsluit de steenfabrieken en woningen langs de rivier.

Drie zones

Landschappelijk is de Lobberdense Waard in drie zones te verdelen. De zonering is vooral ontstaan door jarenlange klei- en zandwinning en bestaat uit:

  • Bosrijk kleiputten landschap aan de noordzijde, kleiwinning van 1920 tot 1960; de kleiputten worden gekenmerkt door ondiepe plassen met helder water en watervegetaties.
  • Tussengebied met klei- en zandwinning tussen 1960 en 2000; een relatief open agrarisch gebied dat nagenoeg geheel 2,0 meter diep is ontkleid. Na de kleiwinning zijn de percelen geëgaliseerd en weer als landbouwgrond in gebruik genomen. Midden in deze zone ligt de Plas van Wezendonk.
  • Aan de zuidzijde langs het zomerbed van de rivier liggen twee grote steenfabrieken (Kijfwaard Oost en West) op overstromingsvrije terpen. De fabrieken worden ontsloten via de Lobberdenseweg. Langs de zomerkade ligt tussen de beide fabrieken een klein buurtschap.

Doelstellingen

Het project Lobberdense Waard kent drie belangrijke hoofddoelstellingen:

  • de winning, vermarkten en afvoer van zand en grind
  • het leveren van een bijdrage aan de realisatie van 11 cm waterstandsverlaging
  • het leveren van een bijdrage aan de realisatie van 500 hectare nieuwe riviergebonden natuur en realisatie van extensieve recreatieve elementen

Bovengenoemde doelstellingen worden gerealiseerd in het plan Lobberdense Waard. Onder de subtitel "plan" kunt u hier alles over lezen.

Voortgang

De m.e.r. is zomer 2014 gepubliceerd. Het m.e.r. dient als onderbouwing bij de ontgrondingvergunning en het nieuwe bestemmingsplan. Om die reden lopen de drie procedures tegelijkertijd. Op één informatieavond voor belanghebbenden en geïnteresseerden is het plan, de m.e.r. en het nieuwe bestemmingsplan inhoudelijk toegelicht.

Plan

Het plan kenmerkt zich door behoud en versterking van de ruimtelijke structuren en kwaliteiten. De landschappelijke structuur van dammen, kaden, dijken en kribben vormt de ruggengraat van het gebied met ieder een eigen betekenis in de regulering van het water.

Organisatie

Sinds 2006 bestaat een samenwerkingsverband tussen een aantal industriezandproducenten vertegenwoordigt in: Centrale Industriezand Voorziening BV en Wezendonk Zand & Grind BV. Het samenwerkingsverband ziet toe op het project Lobberdense Waard, waarvoor een samenwerkingsovereenkomst is afgesloten.

Achtergrond

De Rijnstrangen vormden door de invloed van de meanderende Rijn de afgelopen eeuwen een dynamisch gebied. De hoogwatergolven uit de eerste helft van de jaren '90 droegen belangrijk bij aan de ontwikkeling van een nieuwe denkwijze over het beheren en inrichten van de uiterwaarden.