Achtergrond

De Rijnstrangen vormden door de invloed van de meanderende Rijn de afgelopen eeuwen een dynamisch gebied. De hoogwatergolven uit de eerste helft van de jaren '90 droegen belangrijk bij aan de ontwikkeling van een nieuwe denkwijze over het beheren en inrichten van de uiterwaarden. Uitwerkingsplannen van deze nieuwe denkwijze vormen de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvR) en de Nadere Uitwerking RivierenGebied (NURG). In het kader van deze plannen is in 2001 het Inrichtingsplan Rijnwaardense Uiterwaarden (IRU) van Rijkswaterstaat verschenen.

Samenwerking Lobberdense Waard

In 2003 zijn delfstoffenwinners (CIV BV) uitgenodigd door Rijkswaterstaat om het project Lobberdense Waard binnen de Rijnwaardense Uiterwaarden nader uit te werken als privaat project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit, mede op verzoek van gemeente Rijnwaarden, geresulteerd in een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV en Centrale Industriezand Voorziening BV genaamd "Samenwerking Lobberdense Waard" (SLW). Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal, in combinatie met allerlei vormen van gebiedsontwikkeling.

De initiatiefnemers werken sinds 2006 aan de noodzakelijke voorbereidingen om het gebied te kunnen ontwikkelen. De uitgangspunten van het IRU vormen hierbij het kader, in combinatie met NURG en PKB RvR en het tussentijds gewijzigd (nationaal) beleid op het gebied van ontgrondingen. Ontgrondingen vragen in dit nieuwe beleid om een zorgvuldige en brede belangenafweging.

In 2006 is het gebied feestelijk geopend door gedeputeerde Keereweer en burgemeester Scheurer en is gestart met het begrazingsbeheer, vooruitlopend op de uitvoering van het project.

Opening
Start beheer