Plan

Het plan kenmerkt zich door behoud en versterking van de ruimtelijke structuren en kwaliteiten. De landschappelijke structuur van dammen, kaden, dijken en kribben vormt de ruggengraat van het gebied met ieder een eigen betekenis in de regulering van het water. Deze structuren zijn nog volledig intact, worden gehandhaafd, beter zichtbaar gemaakt in het landschap en voor een groot deel toegankelijk voor extensief recreatief verkeer.

Kleiputtenlandschap

De kleiwinning tot ca. 1960 heeft geresulteerd in een landschappelijk waardevol kleinschalig kleiputtenlandschap in het noordelijk deel van de waard. In het plan wordt deze zone aan de randen uitgebreid en de tussenliggende bestaande landbouwgronden omgevormd tot een vergelijkbaar landschap, waardoor een grotere aaneengesloten robuuste zone ontstaat met een afwisseling van ooibossen, open water, kruidenrijke oeverzones en moeras. De huidige lage rivierdynamiek wordt gehandhaafd in dit gebied. Op een strategische plek wordt een vogelkijkhut geplaatst en ook worden verschillende nieuwe amfibieënpoelen aangelegd.

Hoogwatergeul

In het agrarisch tussengebied vindt de ingreep plaats die moet zorgen voor de waterstanddaling bij hoogwater; de hoogwatergeul. Deze stroomt alleen mee bij zeer hoge waterstanden. Hier worden de landbouwgronden afgegraven en het steenfabriekterrein gestroomlijnd. De schrale noordoevers van de strang worden zeer flauw met ruimte voor natuurlijke begroeiing met zachte overgangen naar de kleiputcomplexen. De noordpunt van de bestaande zandwinplas wordt voor een groot deel opgevuld. Ter plaatse van de opvulling ontstaat één van de hoogwatervluchtplaatsen voor de grote grazers en kleiner wild.

Toegankelijkheid van het gebied

Centraal in het gebied worden voor bezoekers een kleine parkeerplaats gemaakt, een zandige oever en een uitkijktoren met uitzicht over de wijde omgeving. Langs de gehele lengte van de Lobberdenseweg komt een vrijliggend fietspad dat moet zorgen voor een grotere verkeersveiligheid en prettiger recreëren. Het hele gebied wordt openbaar toegankelijk door middel van struinroutes.

Bevorderen rivierdynamiek

Ter voorkoming van waterstandsverschillen en ter bevordering van de rivierdynamiek in het gebied worden de west- en ooststrang met elkaar verbonden door middel van een duiker onder de Lobberdenseweg. Deze komt aan de noordoever van de strang te liggen, zodat het water bij peilschommelingen een grote afstand moet afleggen langs de schrale zand- en grindplaten, die zeer geschikt zijn voor steltlopers. Op de noordoever van de oostelijke strang wordt een honderden meters lange steilrand gemaakt langs de waterlijn die geschikt is voor holenbroeders als de oeverzwaluw. De strang staat een groot deel van het jaar in open verbinding met de rivier door middel van een duiker, waardoor de rivierbegeleidende soorten zich kunnen ontwikkelen in het gebied. Er zit een drempel in de duiker om laag- en hoogwaterstanden in de strang te voorkomen. De kleiputten staan niet in verbinding met de strang. Ook de berijdbaarheid van de Lobberdenseweg verslechterd niet.

Steenfabrieken

Langs de Leidam liggen twee steenfabrieken met daartussen enkele woningen op hoogwatervrije terpen. De fabrieken domineren hier het landschapsbeeld en geven het een industrieel karakter. Deze terreinen vallen buiten de planvorming, maar worden landschappelijk ingepast in het plan door ze te omzoomen met ooibos. De stromingsluwe westkant van de steenfabrieken zal geschikt gemaakt worden voor spontane ontwikkeling van rivierduinen.