Voortgang

De m.e.r. is zomer 2014 gepubliceerd. Het m.e.r. dient als onderbouwing bij de ontgrondingvergunning en het nieuwe bestemmingsplan. Om die reden lopen de drie procedures tegelijkertijd. Op één informatieavond voor belanghebbenden en geïnteresseerden is het plan, de m.e.r. en het nieuwe bestemmingsplan inhoudelijk toegelicht.

Vervolgens zullen alle andere vergunningen en ontheffingen worden aangevraagd. Na het verkrijgen van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen kan met de uitvoering worden gestart. Dit is mogelijk omdat alle benodigde terreinen de afgelopen jaren reeds zijn aangekocht.

Hoogwaterveiligheidsmaatregelen

In 2015 dienen de hoogwaterveiligheidsmaatregelen uitgevoerd te zijn in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier. Dit betekent dat een deel van de werkzaamheden in de Lobberdense Waard dan gereed moeten zijn, zoals het verwijderen van beplantingen, verlagen van kades, stroomlijnen van het fabrieksterrein en maaiveldverlaging. De waterstand daalt als gevolg van alle werkzaamheden in de Rijnwaardense Uiterwaarden 11 cm in de as van de rivier waardoor er 1.000 m3 water per seconde meer afgevoerd wordt zonder dat dit leidt tot hogere waterstanden. Vanwege vertraging in de vergunningverlening is de termijn van eind 2015 niet gehaald. Er wordt naar gestreefd om eind 2017 de opgaande beplanting in de stroombaan te verwijderen en te starten met het verlagen van de hoger gelegen percelen aan de oostzijde van het gebied, zodat een deel van de rivierkundige ruimte alvast is ingevuld.

Zandwinning

Afhankelijk van het aanbod van en vraag naar bouwgrondstoffen in de markt zal een aanvang worden gemaakt met de zandwinning in de Lobberdense Waard. Het gebied zal gefaseerd worden ontgrond en heringericht door middel van een terugtrekkende beweging, waardoor de natuur zich al direct kan ontwikkelen. Ook recreatieve voorzieningen als een vrijliggend fietspad zullen in een vroegtijdig stadium worden uitgevoerd, zodat omwonenden en recreanten al direct gebruik kunnen maken van het gebied. De vergunningen schrijven voor dat de herinrichting van het gebied uiterlijk eind 2027 dient te zijn voltooid en opgeleverd.