Hoogwater­bescherming, natuur­ontwikkeling, recreatie, delfstofwinning

Het project Lobberdense Waard wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwater­bescherming, recreatie en delfstoffenwinning. Het gebied is gelegen in de uiterwaarden ten zuiden van Pannerden, ter hoogte van het punt waar de Rijn zich splitst in Waal en Pannerdens Kanaal. (Pannerdense Kop).

In de uiterwaard zal zand, grind en klei worden gewonnen en per schip afgevoerd. Daarnaast krijgt het hele gebied een natuurfunctie met de uitbreiding van bestaande natuur in de vorm van ontwikkeling van nieuwe riviergebonden natuur. Door de ingrepen ontstaat meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen), fietsen, vissen en zwemmen.

In 2003 zijn delfstoffenwinners uitgenodigd door Rijkswaterstaat om het project Lobberdense Waard nader uit te werken als privaat project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit, mede op verzoek van gemeente Rijnwaarden, geresulteerd in een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV en Industriezand Voorziening BV genaamd ‘Samenwerking Lobberdense Waard (SLW). Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal, in combinatie met het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

LAATSTE NIEUWS

De bouw van de klasseerinstallatie in de Lobberdense Waard is bijna gereed. De klasseerinstallatie, die 100% elektrisch wordt aangedreven, kan gezien worden als een zandsorteermachine.

Om de schepen te beladen wordt op dit moment langs het Pannerdens Kanaal, naast de zandfabriek, een insteekhaven gemaakt.

Beheerdersverslag van de ontwikkeling door de jaren heen van het natuurgebied in de Lobberdense Waard.

Door de langdurige regenval van de afgelopen maanden is de Lobberdense Waard bijna overstroomd en heeft de bouw van de haven vertraging opgelopen.

Basisscholieren van het Gelders Eiland gaan op excursie in het natuurgebied van de Lobberdense Waard en leren veel over de 'survival'technieken van planten en dieren. Dit gaat navolging krijgen!

De werkzaamheden aan de oostzijde van de Lobberdenseweg zijn eind augustus 2023 begonnen. Na 15 jaar wachten is de beloofde terp rondom de boerderij van Geitenwaard 1 eindelijk gerealiseerd.

Oudere nieuwsberichten zijn te vinden op de nieuwspagina.

nieuws

Voortgang

De werkzaamheden zijn begonnen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bouwen van de klasseer­installatie. In bovenstaande video wordt een impressie gegeven van de opbouw van deze indrukwekkende installatie en de haven die ernaast wordt aangelegd. De tabel hieronder geeft een summiere planning: in de toekomst zullen meer gegevens worden toegevoegd als de planning wat concreter wordt.

eind 2023Bouwen haven en klasseerinstallatie
begin 2024Ingebruikname klasseerinstallatie
2024-2033Start zandwinning in combinatie met het realiseren van de  maatschappelijke doelen
Planning