Hoogwater­bescherming, natuur­ontwikkeling, recreatie, grondstoffenwinning

Het project Lobberdense Waard wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwater­bescherming, recreatie en grondstoffenwinning. Het gebied is gelegen in de uiterwaarden ten zuiden van Pannerden, ter hoogte van het punt waar de Rijn zich splitst in Waal en Pannerdens Kanaal. (Pannerdense Kop).

In de uiterwaard zal zand, grind en klei worden gewonnen en per schip afgevoerd. Daarnaast krijgt het hele gebied een natuurfunctie met de uitbreiding van bestaande natuur in de vorm van ontwikkeling van nieuwe riviergebonden natuur. Door de ingrepen ontstaat meer ruimte voor de rivier bij hoogwater. De gehele uiterwaard wordt op termijn opengesteld voor publiek en duurzaam beheerd. Recreatie vindt plaats in extensieve vorm middels wandelen (struinen), fietsen, vissen en zwemmen.

In 2003 zijn delfstoffenwinners uitgenodigd door Rijkswaterstaat om het project Lobberdense Waard nader uit te werken als privaat project en de uitvoering ter hand te nemen. In 2006 heeft dit, mede op verzoek van gemeente Rijnwaarden, geresulteerd in een samenwerking tussen Wezendonk Zand & Grind BV, Niba Zand B.V., Dekker Grondstoffen B.V. en Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V. genaamd ‘Samenwerking Lobberdense Waard (SLW). Voor de bedrijven binnen SLW staat het duurzaam produceren van zand en grind centraal, in combinatie met het creëren van maatschappelijke meerwaarde.

LAATSTE NIEUWS

De opbouw van de vogelkijkhut zal binnenkort een aanvang nemen, zo verneemt de klankbordgroep onder andere. Ook gaat de ontginning en daarna inrichting van het plangebied eindelijk volop van start.

Wat gebeurt er in de natuur als het landschap door menselijk ingrijpen verandert? Het blijkt dat verschillende soorten al snel gebruik maken van de nieuwe kansen die het nieuwe biotop biedt.

Een nieuwe mijlpaal is bereikt! De haven die naast de klasseerinstallatie is aangelegd is in gebruik genomen. Het eerste schip heeft zijn lading opgehaald. Een grote stap naar volledig functioneren.

Het perceel langs de Lobberdenseweg tegenover de oude klasseerinstallatie wordt momenteel ontkleid. De bovenlaag zal gebruikt worden voor de hoogwatervluchtplaats, de klei voor de baksteenindustrie.

Na een natte winter is de tijd eindelijk gekomen dat de runderen terugkeren naar de Lobberdense Waard. De runderen begrazen het natuurgebied zodat het niet helemaal dichtgroeit. Welkom terug!

Op 14 april gaan we de Lobberdense Waard in! Deze avontuurlijke excursie voert door ruig terrein met omgevallen bomen, bevergangen en smalle koeienpaadjes. IVN verzorgt de excursie, Ga mee!

Oudere nieuwsberichten zijn te vinden op de nieuwspagina.

nieuws

Voortgang

De werkzaamheden aan de klasseerinstallatie zijn nagenoeg afgerond.  In bovenstaande video wordt een impressie gegeven van dit indrukwekkende bouwwerk. De haven ernaast is inmiddels voltooid en het eerste schip is aangelegd, en daarna met een lading zand alweer vertrokken. Een mooie nieuwe mijlpaal is bereikt!

De tabel hieronder geeft een summiere planning: in de toekomst zullen meer gegevens worden toegevoegd als de planning wat concreter wordt.

Zomer 2024Afbouwen klasseerinstallatie
Midden 2024Ingebruikname klasseerinstallatie
2024 - 2033Start zandwinning in combinatie met het realiseren van de  maatschappelijke doelen
Planning