Beheersverslag Lobberdense Waard Winter 2020 - Zomer 2021

Gepubliceerd op: .

Nieuwe natuur in de Lobberdense Waard

Na enkele droge zomers en rustige winters was het dit jaar duidelijk anders. De winter begon met een redelijke vegetatie nadat aan het einde van een droge zomer voldoende regen was gevallen.

Beheersverslag Lobberdense Waard Winter 2019 - Zomer 2020

Gepubliceerd op: .

Koeien in de Lobberdense Waard

Nadat in de zomer de droogte werd ingezet, zagen we dat in de herfst veel voormalig kleiputten droog bleven; de kudde kon de begroeiing prima aan en houdt het terrein prima open.

Natuurbeheer Lobberden

Gepubliceerd op: .

 Blonde Aquitaine runderen in de Lobberdense Waard

Sinds 2006 wordt met grote grazers de natuur beheerd in de Lobberdense Waard in samenwerking met FREE Nature en de agrarische streekbeheer vereniging VSR. Franse Salerkoeien en Hollandse Brandrode stieren lopen vanaf dat moment in een kudde van wisselende samenstelling in het terrein, regelmatig ook zichtbaar vanaf de Rijndijk.

Lobberdense Waard als inspiratie voor Groene Groei Ivoorkust

Gepubliceerd op: .

Ivoriaanse delegatie tijdens rondwandeling door de Lobberdense Waard

Dinsdagochtend 7 februari 2017 is de Lobberdense Waard bezocht door een Ivoriaanse delegatie. Deze mensen waren de hele week in Nederland met betrekking tot The Initiative for Sustainable Landscapes (ISLA) onder leiding van IDH (een duurzaam handelsinitiatief).

Op duurzame en verantwoorde manier nieuwe natuur realiseren

De Lobberdense Waard is uitgekozen om te bezoeken, omdat in dit projectgebied op een duurzame en verantwoorde manier nieuwe natuur wordt gerealiseerd, tezamen met hoogwaterveiligheid en recreatie, door middel van winning van zand en grind. Lobberdense Waard wordt als voorbeeld genoemd in het Natural Capital Akkoord Den Haag, dat door brancheorganisatie Fodi mede is ondertekend. Met name de intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is van groot belang in de Rijnwaardense Uiterwaarden en de Ivoriaanse delegatie van overheidsambtenaren wilde hier alles van horen.

Enorm vraagstuk

In Ivoorkust ligt een enorm vraagstuk ten aanzien van duurzame verbouw van cacao in combinatie met herstel van natuur en landschap. En daar dient een duurzame samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven nog tot stand te komen. Onder aanvoering van Jos Bolk (Vereniging Streekbeheer Rijnstromen) is een wandeling door het gebied gemaakt en is verteld waar de Samenwerking Lobberdense Waard aan werkt. Aansluitend is met name over de rolverdeling tussen overheid en private partijen doorgepraat. Dat leverde de nodige inspiratie op voor de gasten om te betrekken op hun eigen situatie in Afrika.

Ontheffing Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet vergunning

Gepubliceerd op: .

Onlangs is door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) een ontheffing verleend in het kader van de Flora- en Faunawet. In de ontheffing wordt toestemming verleend om het inrichtingsplan uit te voeren onder de voorwaarden dat vooruitlopend op de werkzaamheden enkele voorzieningen worden aangelegd of maatregelen worden getroffen voor bevers, rugstreeppadden, bittervoorns en vleermuizen. Daarnaast is een vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Beide documenten zijn te vinden onder "downloads". Daarnaast wordt sowieso gewerkt volgens een ecologisch werkplan, zodat zorgvuldig wordt omgesprongen met huidige natuurwaarden en beschermde soorten.

Onherroepelijke Ontgrondingsvergunning en Bestemmingsplan

Gepubliceerd op: .

Gedurende 6 weken hebben de definitieve Ontgrondingsvergunning en het Bestemmingsplan Buitengebied Lobberdense Waard 2011 ter inzage gelegen. In deze periode is geen beroep ingesteld bij de Raad van State. De vergunning en het bestemmingsplan zijn daarmee onherroepelijk geworden. De documenten zijn onder "downloads" te raadplegen. Om in 2015 te kunnen starten met de uitvoering van het project zijn nog een aantal vergunningen nodig. Deze worden binnenkort aangevraagd. Via deze website zullen we u hierover informeren.

Publicatie definitieve Ontgrondingsvergunning en Bestemmingsplan

Gepubliceerd op: .

Vanaf 22 januari 2015 liggen gedurende 6 weken de definitieve Ontgrondingsvergunning en het Bestemmingsplan Buitengebied Lobberdense Waard 2011 ter inzage. Deze documenten zijn onder "downloads" te raadplegen. In 2015 willen we starten met de uitvoering van het project. Om dit mogelijk te maken zijn nog een aantal vergunningen nodig. Deze worden binnenkort aangevraagd. Via deze website zullen we u hierover informeren.

Ondertekening overeenkomst

Gepubliceerd op: .

Op 4 juni 2013 hebben gemeente Rijnwaarden en Samenwerking Lobberdense Waard een overeenkomst gesloten. Hierin is o.a. de medewerking van de gemeente aan het plan geregeld en is afgesproken welke voorzieningen in het gebied worden gerealiseerd door SLW. Naar verwachting wordt het bestemmingsplan op korte termijn in procedure gebracht.